Tlačová správa:

tien
Nitriansky samosprávny kraj v týchto dňoch končí s realizáciou hlavných aktivít projektu Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Európskej únie a to prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalším zdrojom financovania bol štátny rozpočet SR a 5% výdavkov projektu je vlastným nákladom NSK. Projekt bol realizovaný prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti v rámci prioritnej osi 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry opatrenia 2.2: Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát.

Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Naplnením tohto cieľa zabezpečíme sprístupnenie a uchovanie tohto významného kultúrneho dedičstva pre súčasné, ako aj ďalšie generácie. Predmetom digitalizácie boli malé a stredné 2D a 3D predmety ( pohľadnice, knihy, mince, keramika, zbrane a pod.)

Zdigitalizovanie kultúrnych objektov má význam pre zachovanie informácií a charakteristík kultúrnych objektov. Ich digitálny formát môže byť využiteľný v prípade straty, odcudzenia, resp. zničenia kultúrneho dedičstva. Zároveň umožňuje ďalší výskum kultúrneho dedičstva bez nutnosti priameho prístupu k objektom. Významná je aj možnosť využitia zdigitalizovaných objektov pre účely vzdelávania a ďalšieho výskumu, a to spôsobom, ktorý doteraz nebol dostupný. Digitalizácia umožňuje zavedenie nových inovatívnych prístupov v práci s kultúrnymi objektmi – napr. prístup viacerých užívateľov k digitálnej podobe, práca na diaľku a pod.

Zdigitalizované kultúrne objekty je možné ďalej využiť aj pri propagácii Slovenska a jeho pamätihodností a pamiatok doma a v zahraničí.

Digitalizácia zbierkového fondu NSK tak predstavuje jedinečnú možnosť uchovania významného kultúrneho dedičstva SR.

Prvým výsledkom projektu je 8424 zdigitalizovaných objektov, z ktorých bude v prvej etape zverejnených takmer 3 000 a to na stránke NSK a tiež v rámci novovybudovanej stránky www.regionnitra.sk Zverejňovanie digitálnych objektov bude postupne pokračovať aj po ukončení projektu.

Ďalším výsledkom projektu tak je on-line služba, prostredníctvom ktorej bude digitálny obsah zverejňovaný vo verejne prístupných formátoch. Týmto spôsobom tak prispejeme tiež k propagácii Nitrianskeho kraja a zvýšime jeho atraktivitu pre návštevníkov.

Digitalizovaný obsah bude ďalej sprístupňovaný prostredníctvom aplikácií, podporovaných v rámci rozvoja systémov eGovernmentu na centrálnej aj regionálnej úrovni v partnerstve s prebiehajúcimi národnými projektami informatizácie verejnej správy.

Realizácia projektu pozostávala z dvoch hlavných aktivít 1) Vytvorenie digitalizačnej jednotky NSK - obsahuje činnosti súvisiace s vytvorením a vybavením digitalizačnej jednotky NSK. Táto je zriadená v budove Úradu NSK na ulici Kupeckej č. 3 v Nitre. Predstavuje kanceláriu, ktorá je vybavená najnevyhnutnejším zariadením tak pre čistenie a prípravu zbierkových predmetov na digitalizáciu, ako aj na vykonávanie vlastnej digitalizácie. Chod digitalizačnej jednotky zabezpečuje v súčasnosti 1 interný zamestnanec Nitrianskeho samosprávneho kraja. 2) Digitalizácia vybraných kultúrnych objektov - pozostáva z dvoch hlavných procesov - Príprava predmetov a Digitalizácia. Prípravu predmetov na digitalizáciu zabezpečujú jednotlivé múzeá v úzkej koordinácii s digitalizačnou jednotkou a dodávateľom služby digitalizácie. Obsahuje tak fyzickú prípravu ( čistenie, doručenie) ako aj administratívnu prípravu (evidenčné a vyhľadávacie údaje). Samotná digitalizácia kultúrnych objektov bola kľúčovou aktivitou celého projektu, ktorú, vzhľadom na obmedzené kapacity Nitrianskeho samosprávneho kraja vo vzťahu k množstvu predmetov a krátkosti času na realizáciu projektu, vykonával externý dodávateľ služieb – Konica Minolta Slovakia, s.r.o. Po ukončení aktivít projektu túto činnosť bude vykonávať digitalizačné pracovisko NSK. a 2 podporných aktivít ( riadenie projektu a publicita projektu).

Uchovávanie zdigitalizovaného obsahu je zabezpečené prostredníctvom lokálneho archívu NSK, zároveň však plánujeme využiť nástroje a možnosti, ktoré bude ponúkať Univerzitná knižnica v Bratislave ako realizátor národného projektu Centrálny dátový archív, ktorého cieľom je vybudovanie komplexného integrovaného systému dlhodobého uchovávania a ochrany digitálneho obsahu, jeho získavania, spracovania, ochrany a využitia. Toto však bude možné až po ukončení tohoto národného projektu.

Celkové plánované výdavky projektu boli v sume 991 102,18 €, ktoré boli na základe výsledkov procesov verejného obstarávania tovarov a služieb upravené na konečných 989 111,55 € , z čoho je 80% nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a 10% nenávratný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR. 5% výdavkov v sume 49 455,58 € je vklad z rozpočtu NSK.

Aktivity projektu sú realizované od marca 2013 a plánované ukončenie všetkých aktivít , vrátane finančného vyúčtovania je plánované do 30.6. 2015. Po ukončení aktivít projektu bude digitalizácia kultúrneho dedičstva NSK pokračovať z vlastných zdrojov.

Správa o výsledkoch projektu bola zverejnená v pilotnom čísle Župných novín.

 

Máj 2016:

tien
Dňa 5.5.2016 sa v priestoroch Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (Kupecká ul. č. 3 , Nitra) uskutočnilo pracovné stretnutie určené pre riaditeľov a zástupcov múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a zástupcov Úradu NSK zaoberajúcich sa digitalizáciou zbierkových predmetov múzeí NSK. Predmetom tohto pracovného stretnutia bola problematika pokračujúcej digitalizácie v rámci udržateľnosti projektu Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK. Pracovné stretnutie splnilo účel vzájomnej informovanosti sa o stave resp. problematike digitalizácie zbierkových predmetov múzeí NSK a zároveň sa prítomní dohodli aj na ďalšom postupe spomínanej digitalizácie v roku 2017.

 

Máj 2015:

tien
Dňa 26.5.2015 sa v priestoroch Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, Kupecká ul. č. 3 , Nitra, konala tlačová konferencia v súlade s plánom publicity projektu pre zástupcov médií , na ktorej bol predstavený nový internetový portál www.regionnitra.sk, jeho funkcionalita a obsah. Jednou z oblastí, ktoré portál ponúka je aj časť "poklady kraja" kde sú zverejňované zbierkové predmety, ktoré boli zdigitalizované v rámci projektu, ale kde budú zverejňované aj ďalšie digitalizované predmety.

Fotografie z tlačovej konferencie sú vo fotogalérii >>

 

Marec 2015:

tien
Dňa 26.3.2015 sa v priestoroch Strednej odbornej školy potravinárskej v Nitre, Cabajská 6, konal odborný seminár v súlade s plánom publicity projektu pre zástupcov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, zástupcov realizovaných projektov OPIS prioritnej osi 2 a zástupcov médií.

Fotografie z odborného seminára sú vo fotogalérii >>

Ku dňu 31.3.2015 bola ukončená digitalizácia zbierkových predmetov uložených v múzeách v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Celkom bolo zdigitalizovaných 8 424 zbierkových predmetov.

Realizácia projektu pokračuje prípravou predmetov na zverejnenie. Do konca realizácie projektu – 30.6.2015 - bude zverejnených 2 600 digitálnych predmetov na novej internetovej stránke www.regionnitra.sk.

 

Február 2015:

tien
V súvislosti s technickými problémami, ktoré sú spojené so zámerom zverejňovania digitalizovaných objektov, najmä nedostatočná kapacita internetovej stránky www.unsk.sk, požiadal Nitriansky samosprávny kraj o predĺženie realizácie aktivít projektu do 30.6.2015. Počas tejto doby bude prebiehať výstavba a dizajn novej stránky, ktorá kapacitne pojme digitalizované dáta zbierkových predmetov. Sprostredkovateľský orgán Ministerstva kultúry SR pre OPIS túto zmenu odsúhlasil.

 

Január 2015:

tien
V priestoroch Nitrianskeho samosprávneho kraja sa dňa 13.1.2015 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov NSK, dodávateľa a zapojených múzeí za účelom vzájomnej informovanosti o stave digitalizácie a tiež s cieľom dohodnúť ďalší postup digitalizácie tak, aby bola úspešne ukončená do 31.3.2015 v súlade s harmonogramom projektu.

Fotografia z pracovnej porady je vo fotogalérii >>

 

Október 2014:

tien
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS (SORK pre OPIS) vykonal dňa 24.10.2014 kontrolu na mieste, ktorou bol overovaný priebeh realizácie projektu. Zástupcovia SORK pre OPIS kontrolovali tak dokumentáciu projektu, ako aj postup a priebeh digitalizácie zbierkových predmetov. Pozreli si digitalizačné pracovisko a oboznámili sa s aktuálnymi problémami, ktoré pracovisko rieši.

Kontrolou neboli zistené nedostatky. SORK pre OPIS konštatoval, že projekt prebieha podľa podpísanej zmluvy o poskytnutí NFP.

Fotografie z kontroly sú vo fotogalérii >>

 

Máj 2014:

tien
Pri príležitosti osláv 10. výročia vstupu SR do EÚ realizoval RO OPIS roadshow po vybraných mestách Slovenska. V našom kraji sa uskutočnili dve vystúpenia – Nitra 17.5.2014 a Komárno 20.5.2014. Pri tejto príležitosti spracovalo digitalizačné pracovisko informačné DVD, ktoré bolo premietané počas vystúpenia.

 

Apríl 2014:

tien
Dňa 7.4.2014 sa v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre konala pracovná porada riaditeľov kultúrnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Na porade boli prítomným poskytnuté informácie o priebehu realizácie aktivít projektu. Účastníci sa zaujímali hlavne o to, kde a kedy budú zverejnené zdigitalizované objekty. Mgr. Szabóová, odborný referent digitalizačného pracoviska NSK informovala o tom, že tieto budú zverejňované postupne na stránke Úradu NSK.

Fotografia z pracovnej porady je vo fotogalérii >>
K 31.3.2014 bola ukončená realizácia Aktivity 1 vytvorením digitalizačnej jednotky, ktorej chod v súčasnosti zabezpečuje 1 interný zamestnanec ÚNSK a nachádza sa na Kupeckej ulici č. 3 v Nitre. Táto jednotka je komplementárnym pracoviskom k digitalizačným centrám vytvoreným v rámci národných projektov. Základné činnosti, ktoré jednotka vykonáva:

 

Marec 2014:

tien
Dňa 4.3.2014 sa v priestoroch Úradu NSK, Kupecká ul. 3, Nitra uskutočnila tlačová konferencia pre pozvaných zástupcov médií na tému digitalizácie kultúrneho dedičstva v regióne NSK. Prítomným sa prihovorili: projektový manažér Mgr. Martin Huraj, Odborný referent digitalizačného pracoviska Mgr. Marianna Szabóová, Vedúci oddelenia kultúry Úradu NSK Mgr. Anton Živčic, Zástupca dodávateľa digitalizácie Konica Minolta Slovakia Ing. Hurbanič ale aj riaditeľa Ponitrianskeho múzea v Nitre Mgr. Anton Števko. Prítomní zástupcovia médií si pozreli ukážku digitalizovaných predmetov.

Fotografie z tlačovej konferencie sú vo fotogalérii >>

 

Október 2013:

tien
V súvislosti s realizáciou projektu sa dňa 30.10.2013 uskutočnilo pracovné rokovanie projektového tímu so zástupcami dotknutých múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK s dodávateľom služby digitalizácie, ktorého predmetom bolo oboznámenie účastníkov s cieľmi projektu, predstavenie projektového tímu a vyjasnenie si tak technologických požiadaviek na digitalizáciu ako aj požiadaviek na prípravu predmetov na digitalizáciu.

 

Úspešný štart projektu:
Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK

tien
Nitriansky samosprávny kraj (ďalej NSK) odštartoval jeden z kľúčových projektov – digitalizáciu najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Tento finančne i časovo náročný projekt bude sledovať dva špecifické ciele. Prvým je vytvorenie technického zabezpečenia pre aktivity NSK v oblasti digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva. Predpokladá sa, že táto aktivita by mala byť ukončená v prvom kvartáli roka 2014 a skvalitní materiálno-technické vybavenie múzeí a galérií, najmä v oblasti zabezpečenia ochrany zbierkových predmetov. Druhý cieľ je zameraný na digitalizáciu kultúrnych objektov nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. Do prvého kvartálu roka 2015 sa počíta s digitalizáciou 8 424 objektov, čo samozrejme prispeje k modernizácii múzeí a galérií pre vedecko-výskumné i náučné ciele, ako aj k zlepšeniu ich propagačných a marketingových aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni.

K realizácii tohto dôležitého projektu pristúpil NSK na základe dôkladnej analýzy súčasnej situácie v danej oblasti. Tá ukázala, že materiálno-technické vybavenie múzeí je nedostatočné a vo väčšine prípadov zastarané. Jednotlivé múzeá nemajú k dispozícii ani základné technické prostriedky na vykonanie digitalizácie svojho zbierkového fondu. Tento projekt predstavuje jedinečnú príležitosť uchovania významného kultúrneho dedičstva nitrianskeho regiónu.

Zdigitalizovanie kultúrnych objektov bude mať z hľadiska modernej a technologicky vyspelej doby niekoľko prínosov. V prvom rade budú zachované všetky informácie a charakteristiky kultúrnych objektov v digitálnej podobe, čo sa dá využiť ako relevantná dokumentácia v prípade odcudzenia či zničenia konkrétneho kultúrneho objektu. Rovnako dôležitá je aj možnosť využitia zdigitalizovaných objektov pre účely výskumu či vzdelávania v dosiaľ nepredstaviteľnej a nedostupnej podobe. Digitalizácia takisto umožní zavedenie nových postupov v práci s kultúrnymi objektmi. Ide najmä o využitie digitálnej databázy viacerými užívateľmi, spracúvanie informácií o kultúrnych objektoch na diaľku, atď. Celý projekt bude prospešný pre laickú i odbornú verejnosť, ktorá bude mať prístup k zdigitalizovaným objektom prostredníctvom internetu.

Projekt "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK" podporí ešte jeden nezanedbateľný aspekt, ktorým je rozvoj vedomostnej ekonomiky. Pamäťové a fondové inštitúcie podporia prostredníctvom poskytovania relevantných informácií vzdelávací proces, vedecko-výskumné ciele, ako aj voľno-časové aktivity verejnosti. Zohrajú tak významnú úlohu v procese informatizácie spoločnosti a budovania vedomostnej ekonomiky.

V tejto súvislosti je potrebné prízvukovať, že po zrealizovaní projektu dôjde k celkovej modernizácii pamäťových a fondových inštitúcií nielen v rámci NSK, ale aj na národnej i medzinárodnej úrovni. Súvisí to s jednou zo strategických priorít digitalizácie, ktorou je on-line sprístupnenie reprezentatívneho výberu kultúrneho dedičstva Slovenska, dokumentujúceho historickú rôznorodosť našej krajiny. Práve podpora národnej identity prispeje k zviditeľneniu Slovenska v zahraničí, ako aj k zvýšenej miere zapojenia sa do medzinárodných aktivít s inými európskymi digitálnymi knižnicami. Celkovo možno konštatovať, že naplnením ambiciózneho projektu "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK" dôjde k uchovaniu vzácneho kultúrneho dedičstva našej krajiny, z ktorého budú môcť čerpať ďalšie generácie vedcov, odborníkov a študentov.