Ciele projektu

tien
Hlavným cieľom projektu je digitalizácia najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Digitalizáciou najvýznamnejších kultúrnych objektov v zbierkovom fonde múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja sa zabezpečí sprístupnenie a uchovanie tohto významného kultúrneho dedičstva pre súčasné, ako aj ďalšie generácie. Zdigitalizované kultúrne objekty tak bude možné využiť napr. pri vzdelávaní, vedeckom výskume a rozširovaní poznatkov, ale v neposlednom rade aj pri propagácii Slovenska a jeho pamätihodností a pamiatok doma a v zahraničí.

Význam takéhoto projektu zvýrazňuje aj významné postavenie Nitry a celého kraja v rámci histórie Slovenska. Slávnu minulosť územia dnešného Nitrianskeho kraja dodnes pripomínajú mnohé vzácne archeologické nálezy a národné kultúrne pamiatky. Celkove je v Nitrianskom kraji evidovaných evidovaných 535 nehnuteľných pamiatok s 904 objektmi, 2 526 hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, 2 pamiatkové rezervácie, 6 pamiatkových zón a 6 ochranných pásiem. Ide o výnimočný kultúrno-historický potenciál európskeho významu, ktorý tvorí základ originálnej kultúrnej a historickej identity regiónu a vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrnej turistiky na území kraja.

Naplnením hlavného cieľa projektu dôjde k:

Naplnením hlavného cieľa projektu sa prispeje k plneniu špecifického cieľa prioritnej osi 2 OP IS, ktorým je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni.

Cieľové skupiny projektu sú plne v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP. Hlavnými cieľovými skupinami, ktoré budú využívať výsledky predkladaného projektu sú:

Špecifické ciele (výsledky projektu)

tien
Realizáciou projektu Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK dôjde k digitalizácii významných kultúrnych objektov v rámci múzejných zbierok múzeí Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Vyššie definovaný hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom dvoch špecifických cieľov, a to:
  1. Vytvorenie technických predpokladov pre aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva
  2. Digitalizácia významných objektov kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ č. 1, bude naplnený realizáciou aktivity č. 1, keď dôjde k vytvoreniu digitalizačnej jednotky NSK. Vzhľadom na realizáciu národných projektov a budovanie digitalizačného centra na národnej úrovni, bude toto centrum obsahovať základné vybavenie pre prípravu objektov na digitalizáciu, vybavenie pre základnú digitalizáciu objektov u ktorých nie je účelné a efektívne digitalizovať v rámci národného digitalizačného centra a vybavenie pre postprocesing digitalizovaných objektov. Táto digitalizačná jednotka teda nebude duplicitou k digitalizačnému centru, ktoré vznikne v rámci realizácie národného projektu, ale bude komplementárna k tomuto centru.

Špecifický cieľ č. 2, bude naplnený prostredníctvom realizácie aktivity č. 2 projektu. Špecifický cieľ 2 projektu bude naplnený digitalizáciou 8 424 kultúrnych objektov nachádzajúcich sa v zbierkovom fonde NSK.

V rámci realizácie projektu vznikne 1 nové pracovné miesto. Zverejnením viac ako 30% zdigitalizovaných objektov počas realizácie projektu a v rámci udržateľnosti zverejnením zvyšku zdigitalizovaných objektov sa zvýši povedomie odbornej aj laickej verejnosti o kultúrnom dedičstve v zbierkovom fonde NSK.