Popis východiskovej situácie

tien
Kultúrne objekty sú v zbierkovom fonde žiadateľa (spravované jednotlivými múzeami v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja) vizualizované výlučne pre potreby katalogizácie a jednoduchej prezentácie a to najmä prostredníctvom vytvorenia fotografií týchto predmetov. Žiadateľ nemá k dispozícii ani základné technické prostriedky, ktoré by umožnili digitalizáciu zbierkového fondu.
Podobne ako je tomu u takmer všetkých múzeí v rámci SR a ich zriaďovateľov ani Nitriansky samosprávny kraj nemá dostatok prostriedkov pre uskutočnenie potrebnej digitalizácie, resp. pre vytvorenie základnej digitalizačnej jednotky, ktorá by bola schopná vykonať prípravu na digitalizáciu, v prípade potreby digitalizáciu, ale najmä spracovanie surových dát.
Materiálno-technické vybavenie múzeí je nedostatočné a vo väčšine z nich zastarané. Platí to pre počítačové i softvérové vybavenie, výstavnícky fundus, vybavenie depozitárov, dielní a pracovísk (napríklad vybavenie nábytkom a zariadením na vykonávanie odbornej, výskumníckej a publikačnej činnosti). Samostatnú skupinu hnuteľného majetku tvoria zbierkové fondy s ich špeciálnymi nárokmi na nákup, uloženie, ochranu a údržbu. Nevyhovujúce je i technické vybavenie depozitárov, t.j. zabezpečenie klimatických podmienok, obalových materiálov, nevhodného depozitárneho nábytku, zabezpečovacích systémov, zastarané prístrojové a materiálové vybavenie reštaurátorských a konzervátorských dielní.
S rozvojom informatiky a počítačovým spracovaním informácií boli múzeá postupne vybavované modernými počítačmi, ktoré dokážu zabezpečiť napojenie na centrálnu evidenciu múzejných zbierok (CEMUZ). V zmysle Vyhlášky MK SR 557/2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MK SR č. 342/1998 Z. z. o odbornej správe múzejných zbierkových predmetov a galerijných zbierkových predmetov, bolo múzeám a galériám stanovené viesť evidenciu spravidla aj v elektronickej podobe.
Všetky zbierkové predmety sú v múzeách katalogizované, evidované v I. (chronologická evidencia zbierkových predmetov sa vedie v knihe prírastkov) a II. stupni (katalogizácia zbierkových predmetov formou katalogizačného záznamu - na katalogizačnom lístku , ktorý obsahuje odborný a technický opis zbierkového predmetu) v zmysle zákona 206/2009 Z. z. a Vyhlášky MK SR č. 523/2009 Z. z. od 1. júna 2009 vykonávajú múzeá aj elektronickú evidenciu zbierkových predmetov do centrálnej evidencie múzejných zbierkových predmetov. Múzeá majú aj svoje fotoarchívy. Fotodokumentácia zbierkových predmetov je aj prílohou ich evidencie (katalogizačných lístkov). Všetkých 5 múzeí eviduje a odborne spracováva zbierky v systéme ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ.

Situácia po realizácii projektu

tien
Digitalizácia zbierkového fondu NSK predstavuje jedinečnú možnosť uchovania významného kultúrneho dedičstva SR. Ako už bolo uvedené vyššie v súčasnej dobe existujú formy elektronickej katalogizácie zbierok, ktoré však nemožno považovať za zdigitalizované objekty podľa štandardov uvedených v metodických manuáloch MK SR. Vzhľadom k tomu bola východisková hodnota ukazovateľa "Počet zdigitalizovaných objektov" stanovená na 0. Výsledkom projektu je celkový počet zdigitalizovaných objektov v počte 8424 zdigitalizovaných objektov. Rozdelenie digitalizovaných objektov podľa typu je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Typ objektu

Počet

2D malý

546

2D stredný

42

2D veľký

22

3D malý

7105

3D malý/stredný

101

3D stredný

608


Zdigitalizovaním kultúrnych objektov dochádza k zachovaniu informácií a charakteristík kultúrnych objektov v digitálnej podobe, čo môže byť využiteľné v prípade straty, odcudzenia, zničenia kultúrneho dedičstva. Zároveň je umožnený ďalší výskum kultúrneho dedičstva bez nutnosti priameho prístupu k objektom. Významná je aj možnosť využitia zdigitalizovaných objektov pre účely vzdelávania a ďalšieho výskumu, a to spôsobom, ktorý doteraz nebol dostupný. Digitalizácia umožňuje zavedenie nových inovatívnych prístupov v práci s kultúrnymi objektmi – napr. prístup viacerých užívateľov k digitálnej podobe, práca na diaľku a pod.
Čo sa týka počtu zverejnených digitálnych objektov, žiadateľ NSK zverejnil minimálne 2600 (čo predstavuje viac ako 30% zdigitalizovaných objektov) zdigitalizovaných objektov v rámci svojho internetového sídla. Zverejnenie digitálnych objektov bolo realizované postupne podľa postupu digitalizačných prác. Zvyšná časť zdigitalizovaných objektov bude zverejňovaná v rámci udržateľnosti projektu po roku 2015.
Výsledkom projektu je digitálny obsah vo formátoch umožňujúcich jeho zverejnenie prostredníctvom on-line služby, vytvorenej v rámci webového sídla Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vďaka tomu sú výsledky projektu dostupné širokému okruhu užívateľov, čím sa prispieva aj k propagácii kultúrneho dedičstva SR a samotného Nitrianskeho kraja. Týmto spôsobom dôjde taktiež k plneniu ukazovateľa výsledku Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line, keď bude vytvorená 1 nová on-line služba, ktorá sprístupní digitálne služby širokému okruhu užívateľov a zároveň bude jedna zo základných služieb a funkcií múzeí sprístupnená elektronicky.
Z hľadiska ukazovateľov dopadu, v rámci projektu bolo plánované vytvorenie 1 pracovného miesta – pracovníka digitalizačnej jednotky NSK, vzhľadom na špecifický typ práce išlo o muža, preto je v rámci ukazovateľov dopadu uvedené, že žiadateľ vytvorí 1 pracovné miesto obsadené mužom a 0 pracovných miest obsadených ženami.
V rámci udržateľnosti projektu žiadateľ sleduje aj počet jedinečných IP adries, z ktorých sa pristúpilo na webovú stránku za vymedzené časové obdobie (definícia v zmysle usmernenia MK SR). V rámci NSK je sledované obdobie 1 mesiac, pričom ako východisková hodnota v roku 2013 bola stanovená 0 jedinečných IP adries z ktorých sa pristúpilo na webovú stránku žiadateľa. Realizáciou projektu sa plánuje zvýšenie tohto údaju na úroveň 20 000 v roku 2020. Vzhľadom na významnosť zverejnenia zdigitalizovaných objektov a ich využitie širokým spektrom návštevníkov (školy, študenti, žiaci, vedci a výskumníci, cestovné kancelárie, združenia cestovného ruchu, podnikatelia, štátne inštitúcie) považujeme naplnenie tohto ukazovateľa dopadu za reálne.

Typ

Názov ukazovateľa

Merná Jednotka

Východisko (Hodnota)

Východisko (Rok)

Plán (Hodnota)

Plán (Rok)

Výsledok

Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D objekty) Počet 0 2013 8424 2015

Výsledok

Počet zverejnených digitálnych objektov Počet 0 2013 2600 2015

Výsledok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line Počet 0 2013 1 2015

Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest Počet 0 2013 1 2020

Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi Počet 0 2013 1 2020

Dopad

Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami Počet 0 2013 0 2020

Dopad

Počet prístupov na oficiálnu webovú stránku Počet 0 2013 20 000 2020