Využitie výsledkov projektu

tien
Využitie výsledkov projektu je možné charakterizovať ukazovateľmi projektu, ako aj popisom využiteľnosti výsledku cieľovými skupinami. V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že v rámci projektu bolo zdigitalizovaných 8424 objektov kultúrneho a historického dedičstva a viac ako 30 % týchto zdigitalizovaných objektov bolo zverejnených na internete. Oproti východiskovému stavu stúpol počet zdigitalizovaných kultúrnych objektov (z 0 na 8424), vytvorila sa digitalizačná jednotka, ktorá je schopná vykonávať základné aktivity v oblasti digitalizácie pracovníkmi NSK, zvýši sa prístup laickej aj odbornej verejnosti k zbierkam. V neposlednom rade bude vytvorená a sprístupnená nová elektronická služba, ktorá umožní prístup k zdigitalizovaným objektom, prostredníctvom internetového sídla žiadateľa.
Z hľadiska cieľových skupín sú cieľové skupiny projektu plne v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP. Hlavnými cieľovými skupinami, ktoré využívajú výsledky predkladaného projektu sú Okrem týchto prínosov pre cieľové skupiny definované výzvou, je nevyhnutné uviesť, že projekt výraznou mierou prispieva k uchovaniu kultúrneho dedičstva a k jeho ochrane, ako aj dostupnosti informácií o dedičstve v prípade straty, odcudzenia alebo zničenia originálov.

Prínos realizácie projektu

tien

Prínos k napĺňaniu cieľov OPIS (globálny cieľ OPIS a Špecifický cieľ PO2)Predkladaný projekt "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK" je plne v súlade a prispieva k plneniu globálneho cieľa OP IS, ktorým je vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky. Pamäťové a fondové inštitúcie v zmysle samotného operačného programu zohrávajú významnú úlohu v procese informatizácie spoločnosti a zároveň zohrávajú významnú rolu v procese budovania vedomostnej ekonomiky a to prostredníctvom poskytovania poznatkov a nevyhnutných informácií pre vzdelávací proces, vedecko-výskumné aktivity, voľno časové aktivity verejnosti.
Operačný program Informatizácia spoločnosti zároveň definuje aj jeden zo základných problémov, ktorým je veľmi nízka úroveň dostupnosti a marketingu kvalitného digitálneho obsahu v pamäťových a fondových inštitúciách (knižnice, múzeá, galérie, archívy a špecializované inštitúcie). Predložený projekt prispieva k riešeniu uvedeného problému.
Projekt "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK" prispieva k plneniu špecifického cieľa 2 OP IS, ktorým je skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni. Projekt svojimi výsledkami prispieva k tomuto cieľu a to jednak vytvorením technickej bázy pre aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja v oblasti digitalizácie kultúrneho a historického dedičstva, ako aj prostredníctvom digitalizácie významných objektov kultúrneho dedičstva v rámci fondu múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK.


Prínos k Stratégii rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnove ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry resp. ďalším iným relevantným dokumentomProjekt "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK" je plne v súlade so Stratégiou rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnovy ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry, pričom prispieva k nasledovným cieľom stratégie:

Cieľ stratégie

Príspevok projektu

Strategické ciele
Získať najvyspelejšie technológie digitalizácie a orientovať sa na perspektívne štandardy digitalizácie, tvorbu metadát, on-line prístupu a dlhodobého archivovania Realizáciou projektu budú pre potreby NSK obstarané vysokokvalitné technológie, ktoré budú využívané ako počas realizácie projektu, tak aj po jeho ukončení
Integrovať digitalizačné akcie v znalostnej spoločnosti a v ekonomike s potrebami vzdelávania (študijné osnovy a programy vysokých škôl), s potrebami vedy, techniky, inovácií, podnikania, cestovného ruchu, eCommerce, eCulture, eGoverment Výsledkom projektu bude okrem iného vytvorenie predpokladov a reálne sprístupnenie kultúrneho dedičstva pre potreby vzdelávania, pre potreby ďalšieho vedeckého výskumu, ako aj pre ďalšie využitie v oblasti techniky, inovácií, podnikania a cestovného ruchu
Partikulárne ciele
Dosiahnuť digitalizáciu rozhodujúcich prvkov slovacikálneho dedičstva SR v knižniciach, múzeách, archívoch, galériách, pamiatkach, audiovízii. Projekt výraznou mierou prispieva k danému cieľu digitalizáciou slovacikálneho dedičstva v zbierkovom fonde NSK
Presadzovať kultúrnu a jazykovú rôznorodosť prostredníctvom tvorby digitálneho obsahu Digitalizáciou kultúrnych objektov budú kultúrne objekty (nielen slovenského, resp. slovanského pôvodu) sprístupnené širokej verejnosti, a to aj zo zahraničia
Zlepšovať on-line prístup ku kultúrnemu obsahu. Priamym výsledkom projektu je zverejnenie 30% zdigitalizovaných objektov prostredníctvom on-line nástrojov
Dosiahnuť synergický efekt a maximálnu efektívnosť vynakladaných prostriedkov. Cieľom projektu, je využiť prostriedky zo štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu maximálne efektívne. Okrem spolufinancovania projektu zo strany NSK, bude NSK, resp. jeho rozpočtové a príspevkové organizácie časť prác na projekte (príprava predmetov na digitalizáciu) financovať z vlastných zdrojov
Prispieť k zvýšeniu zamestnanosti, trvalo udržateľnému rozvoju regiónov a budovaniu znalostnej spoločnosti Priamym výsledkom projektu bude vytvorenie 1 pracovného miesta, projekt prostredníctvom zvýšenia dostupnosti kultúrneho dedičstva a jeho zachovania pre ďalšie generácie, priamo prispeje k TUR regiónu Nitrianskeho kraja ale aj celej SR.
Podporiť vzdelávanie odborníkov a výmenu skúseností v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva Významným príspevkom projektu bude aj výmena skúseností medzi zamestnancami NSK a jeho rozpočtových, resp. príspevkových organizácií a odborníkmi spoločnosti, ktorá bude realizovať samotnú digitalizáciu. Výsledky digitalizačného procesu a postprocesing budú dostupné laickej aj odbornej verejnosti.


Okrem vyššie uvedených cieľov projekt prispieva k plneniu nasledovných priorít stratégie digitalizácie:Priority stratégie digitalizácie:

Projekt zároveň predstavuje významný prínos a je jedným z nástrojov plnenia Koncepcie rozvoja kultúry Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2008 – 2015. Projekt svojimi aktivitami prispeje k plneniu nasledovných prioritných smerov koncepcie:Prínos k zachovaniu kultúrneho dedičstvaRealizácia projektu "Najvýznamnejšie archeologické a historické pamiatky v zbierkach múzeí NSK" významným spôsobom prispieva k zachovaniu kultúrneho dedičstva. Digitalizácia kultúrnych objektov znamená jedinečnú možnosť uchovania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie, umožňuje sprístupnenie kultúrneho dedičstva širokej laickej aj odbornej verejnosti a to v kvalite, ktorá doteraz nebola dostupná.

Z hľadiska zachovania kultúrneho dedičstva je výrazným prínosom projektu:Prínos k rozvoju žiadateľa po personálnej, technologickej, organizačnej a procesnej stránkeOkrem prínosu projektu z hľadiska uchovania kultúrneho dedičstva, má predkladaný projekt výrazne pozitívny dopad na rozvoj žiadateľa. Z hľadiska personálnej stránky je navýšený počet zamestnancov žiadateľa o 1 pracovné miesto pracovníka digitalizačnej jednotky. Okrem tohto kvantitatívneho ukazovateľa je dôležité spomenúť rozvoj zamestnancov žiadateľa po odbornej stránke. Vzhľadom na ekonomickú, časovú a odbornú náročnosť digitalizácie kultúrneho dedičstva, múzeá v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, ale aj v rámci SR nemajú dostatočný priestor na ochranu a zhodnocovanie zbierkového fondu prostredníctvom digitalizácie. Účasťou na aktivitách predloženého projektu bude zamestnanec digitalizačnej jednotky NSK schopný realizovať transfer skúseností na ďalších zamestnancov žiadateľa, resp. zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa. Týmto spôsobom sa zvýši odborná úroveň zamestnancov.
Čo sa týka technologického rozvoja, nákupom nového vybavenia pre digitalizačnú jednotku NSK sa zvýši úroveň technického vybavenia žiadateľa. Ako už bolo uvedené cieľom je aby digitalizačná jednotka bola schopná plniť úlohy, ktoré nie je schopná efektívne outsorcovať.
Z hľadiska organizačnej a procesnej stránky, dôjde k zmene a skvalitneniu procesov pri správe a ochrane pamiatkového fondu v rámci žiadateľa a ním zriadených organizácií. Samotný proces digitalizácie vyžaduje kvalitnú logistiku a zabezpečenie súčinnosti jednotlivých subjektov, podieľajúcich sa na digitalizácii a správe zbierkového fondu všeobecne. V rámci žiadateľa sú vďaka projektu implementované nové procesné postupy pre správu pamiatkového fondu, ktoré zahŕňajú plánovanie a výkon digitalizácie.


Prínos k zvýšeniu miery dostupnosti používateľa on-line prístupu k novým údajom a k zvýšeniu miery kvality uspokojovania informačných a kultúrnych potriebJedným z prínosov projektu, ktorý je zároveň kvantifikovaným ukazovateľom výsledku je zvýšenie dostupnosti nových údajov a zvýšenie miery kvality uspokojovania informačných a kultúrnych potrieb. Zverejnením minimálne 30 % zdigitalizovaných objektov prostredníctvom internetovej stránky žiadateľa, sa umožnil prístup k novým informáciám o kultúrnom dedičstve, ktoré doteraz nebolo možné získať, resp. bola nutná fyzická návšteva múzea. Takýmto spôsobom sa zároveň prispieva k budovaniu vedomostnej ekonomiky, zvyšovaniu povedomia obyvateľstva o kultúrnom dedičstve SR, zlepšovaniu vzdelávacieho procesu a v neposlednom rade k uchovaniu kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.


Environmentálny prínos projektuProjekt má neutrálny vzťah k environmentálnym aspektom trvalo udržateľného rozvoja. V rámci realizácie a udržateľnosti projektu bude dodržaná legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia, ako aj legislatíva v oblasti ochrany zdravia pri práci.